Nieuwigheden in het gazonsegment van Barenbrug

In een vorig artikel bespraken we de nieuwe weidemengsels en maïsvariëteiten die Barenbrug presenteerde tijdens zijn seminarie begin januari. In dit artikel bekijken we de nieuwigheden in het segment ‘gazon’.

De nieuwigheden die Barenbrug introduceert in het segment gazon werden voorgesteld door Christophe Doubel. Barenbrug komt met het gazonmengsel ‘Watersaver’ dat een ecologisch antwoord biedt op de droogte. Het mengsel bestaat uit grasvariëteiten die bestand zijn tegen langere droogteperioden. Hoofdzakelijk zitten er fijne rietzwenkgrassen in het mengsel omdat deze zeer diep wortelen, waardoor het grondwater makkelijker bereikt wordt. De toegepaste grassoorten zijn aangepast aan onze groeiomstandigheden, zodat het gazon ook in droogteperiodes een groene kleur blijft houden. Met het mengsel ‘Watersaver’ kan op beregeningskosten bespaard worden, waardoor het mengsel ecologischer en duurzamer wordt. Ook op zandgronden en droogtegevoelige gronden van Watersaver ingezaaid worden en bekomt men een grasmat met een hoge betredingstolerantie.  

RPR
De grootste innovatie die Barenbrug in het segment gazon te introduceren had, was, RPR. Deze afkorting staat voor ‘Regenerating Perennial Ryegrass’, een uitloper vormend Engels Raaigras, een nieuwe subsoort van Engels Raaigras die Barenbrug ontwikkelde. De huidige situatie bestaat erin dat bij inzaai of doorzaai veelal mengsels op basis van 75% Engels raaigras en 25 % Veldbeemdgrassoorten worden gebruikt. Het nadeel dat hieraan verbonden is, is het traag kiemend Veldbeemdgras, waardoor Engels raaigras gaat overwoekeren. Bijkomend is het zaad van Veldbeemd, klein graszaad dat snel te diep wordt gezaaid, waardoor het haast begraven ligt en de kieming en opkomst nog trager is of helemaal niet meer plaatsvindt.


Veldbeemd is nodig in een mengsel omwille van het gegeven dat dit het betonijzer is van de grasmat en dit vanwege de vele rhizomen. Deze worden echter pas gevormd na verloop van tijd en na een koude periode. De uitdaging bestond er dus in om te zoeken naar een snelkiemend en snel vestigende Veldbeemdvariëteit. Barenbrug stelt met de introductie van RPR hier nu een antwoord op gevonden te hebben met een uitloper vormend Engels raaigras (Lolium Perenne Stoloniferum). “De positieve kenmerken van Veldbeemdvariëteiten en Engels Raaigras worden hier gecombineerd”, zlegt Christophe Doubel uit. Heel innovatief is hier de zelf herstellende eigenschap van het mengsel. Zeker in het voorjaar is dit belangrijk en dit zorgt voor een uitstekende betredingstolerantie. De werking van RPR uit zich door pseudo-stolonen die gevormd worden vanuit de bladschede, deze gaan wortelen en vormen nieuwe planten. De werking is bijna identiek aan die van Veldbeemd te noemen. Via reeds gerealiseerde proefveldwerking kon de heer Doubel het sterk ‘uitlopend’ vermogen van het RPRmengsel aantonen. Voornamelijk in open plaatsen worden stolonen gevormd, waardoor beschadigde plaatsen in sportvelden snel worden hersteld.

BarFertile
Barenbrug heeft al een geschiedenis met meststoffen, met ‘BarFertile’ wordt hier een nieuw hoofdstuk aan geschreven. Onder de benaming BarFertile valt een gamma gazonmeststoffen dat op maat is van gazonmengsels. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat verschillende grassoorten een andere voedingsbehoefte hebben. Ook tussen rassen onderling bij een bepaalde soort zijn grote verschillen waar te nemen. Barenbrug wendt nu zijn kennis over de grassen aan om hier een ideale bemesting aan te koppelen. Gestart wordt met een beperkt gamma dat voor komend seizoen een lente-, zomer- en herfstbemesting bevat. De gekorrelde meststoffen zitten verpakt in zakken die het design volgen van de zakken graszaad, zodat het product herkenbaar overkomt.

GreenEarth
Met ‘GreenEarth’ introduceert Barenbrug een nieuw label dat het aan bepaalde van zijn producten gaat toekennen. Dit om duurzame producten herkenbaar te maken en zo in te spelen op de wensen van overheden, niet in het minst de Europese Gemeenschap, die steeds met een uitgebreidere regelgeving komen, zodat zij duurzamer kunnen inkopen.


Onder het GreenEarth-label vallen mengsels voor openbaar groen, golf en tuinaanleg die duurzaam zijn door te voldoen aan één of meer van volgende criteria. Namelijk minder inzet van pesticiden vergen door variëteiten die toleranter zijn of meer resistent tegen ziektes. Ook het minder moeten beregenen en/of minder moeten bemesten van de grasmat is een stap vooruit naar een hogere duurzaamheid. Minder moeten maaien van een grasmengsel in de gazonsector wordt ook als duurzamer aanschouwd omdat maaien steeds gepaard gaat met een brandstofverbruik, afvalproductie (maaisel dat verwerkt moet worden) en de inzet van manuren. Volgende mengsels kregen reeds van Barenbrug het GreenEarth-label: Low Maintenance, Solide, Gazonklaver, Watersaver, Bar Duo Bent, Bar Fescue en het nieuwe Bar Fescue Plus. Christophe Doubel besloot zijn uiteenzetting met de bemerking dat er reeds een verhoogde aandacht is voor ‘duurzaamheid’ op golf- en sportvelden, maar dat dit zich ook in de landbouw ontwikkelt.

Bron: Landbouwleven, nr 2845, 23 maart 2012, pg31