Barenbrug stelt gamma grassen 2007 voor

 

Als firma moet je in je gamma keuzes maken. In de maïsrassen kiezen we daarom resoluut voor rassen met een hoge zetmeelopbrengst, terwijl we ons in de grassen focussen op mengsels die een zeer hoge opbrengst in de eerste snede toe­laten. Dat verklaarde Bastiaan Barenbrug, directeur van Ba­renbrug Belgium NV, op een bijeenkomst Lochristi waarop het gamma en grassen voor 2007 werd voorgesteld.

 

Grassenmengsels
François Xavier Gillot, vertegen­woordiger voor Wallonië, maakte bij de voorstelling van de grassenmeng­sels vooreerst duidelijk waarom voor de optie grassen die een hoge op­brengst opleveren in de eerste snede werd gekozen. "Voorjaarsgras is doorgaans gras met de hoogste kwa­liteit, het laat toe vroeg gras in te kuilen of vroeg te beweiden, de meeste opbrengst wordt behaald vóór de zomerperiode en men krijgt minder problemen met roest in het najaar." Om die hoge opbrengst in de eerste snede te bekomen kiest Baren­brug voor het opnemen van tussenty­pe rassen die het beste scoren in de eerste snede. Vroege rassen gebruiken zou ook mogelijk zijn, maar die bloeien vlugger, waardoor ze minder door de dieren worden opgenomen.

Belangrijk bij de rassenkeuze zijn de elementen productie, opname door de dieren, kwaliteit, resistentie tegen ziekten en ook de persistentie. Met al deze eigenschappen wordt re­kening gehouden bij de samenstel­ling van de mengsels die op de markt worden gebracht. Het gamma grassenmengsels van Barenbrug omvat het Milkway gam­ma voor blijvend grasland, het Tor­nado gamma voor tijdelijk grasland en verder ook een aantal grasklaver­mengsels.

In de Milkwaymengsels worden vanaf dit jaar de nieuwe rassen Barata (diploïd) en Barnauta (tetraploïd) ge­bruikt. Het zijn rassen die qua op­brengst in de eerste snede beiden 105 scoren ten opzichte van de standaar­den en ook een goede resistentie verto­nen tegen kroonroest (resp. 7,6 en 7,9).
In functie van de uitbatingswijze van het grasland kan dan tussen ver­schillende mengsels gekozen worden.
De heer Gillot vestigde daarbij de aandacht op het Milkway Plus meng­sel dat geschikt is voor topproducties van smakelijk gras en waarin 50 % diploïde en 50 % tetraploïde grassen zijn opgenomen. Het Milkway Vroeg mengsel bevat nu 15 % timothee, een gras dat zeer snel groeit in het voor­jaar. Het Milkway Complex mengsel is vooral geschikt voor weiden waar­op minder stikstof wordt toegediend (bv. voor vleesvee). In het Milkway Complex + klaver mengsel is het aandeel van de klaver vanaf dit jaar teruggebracht naar 6 %. Men ondervond immers dat de witte klaver soms te veel plaats ging innemen in de zode. Milkway Structo is een mengsel dat een exclusiviteit is van Barenbrug. Het bevat naast 15 % Engels raaigras 85 % rietzwenkgras, een gras dat zeer goed resistent is te­gen droogte en koude en ook tegen stagnerend water. 

In het Tornado 2 mengsel voor tij­delijk grasland van kortere duur zijn nu 50 % diploïde rassen opgenomen omdat die beter weerstand bieden bij betreding en berijding. Het Tornado 3 mengsel is dan weer geschikt voor tijdelijk grasland dat langer blijft aanliggen en zowel beweid als ge­maaid wordt. In dit mengsel komt 25 % gekruist raaigras voor.

Ten slotte zijn er nog de klaver­mengsels Quartet en Duet. Het Quar­tet mengsel omvat drie soorten witte cultuurklaver en 25 % witte weide­klaver Barbian. Het is geschikt om aan de Milkway weidemengsels toe­gevoegd te worden. Duet is een mengsel met daarin 70 % rode di­ploïde klaver Astur, een nieuw ras afkomstig uit Zwitserland dat een zeer goede persistentie heeft en tot 4 jaar in de zode aanwezig blijft, wat met andere rassen niet het geval is. Het is geschikt om aan de Tornado mengsels voor tijdelijk grasland toe­gevoegd te worden.

Bron: Landbouwleven, 2 februari 2007