Grasgroenbemester voor vanggewas in mais

Proterra Maize is een grasgroenbemester die gelijktijdig met mais ingezaaid wordt. Direct na de maisoogst staat er een vanggewas dat in korte tijd veel organische stof produceert. De gelijktijdige inzaai en de extra organische stof, leveren een extra saldo op van € 226,- per hectare.

 

Om aan de nitraatrichtlijnen te voldoen is een vanggewas met een diepe intensieve beworteling een must. Proterra Maize voldoet bij uitstek aan deze voorwaarde omdat het gewas zich met name sterk ondergronds ontwikkelt. Bovendien is het vanggewas samengesteld uit grassoorten die zich goed onder dekvrucht ontwikkelen en zijn voldoende opgewassen tegen de onkruidbestrijding in de mais.

Vermindert nitraatgehalte van grondwater

De wortels van de maisplant nemen van juni tot half augustus stikstof op. In de periode hierna spoelt de vrijkomende stikstof in de bodem uit. Juist in deze periode is er veel bodemmineralisatie. Met de lange wortels en het dikke wortelpakket van het vanggewas Proterra Maize, wordt vanaf half augustus de vrijgekomen stikstof opgepakt. Dit voorkomt dat stikstof uitspoelt waardoor het nitraatgehalte van het grondwater daalt.

 

Verbetert bodemvruchtbaarheid

Direct na de maisoogst staat er een vanggewas met diepe en intensieve beworteling dat de bodemstructuur verbetert. Daarnaast zorgt het vanggewas voor een betere draagkracht van de grond. Mais kan hierdoor geoogst worden op het moment dat het gewas rijp is. Uitstellen van de maisoogst vanwege te natte percelen is er niet meer bij. Tot slot produceert groenbemester Proterra Maize ondergronds veel organische stof en geeft zodoende een goede voedingsbodem door aan het volggewas.

Proterra Maize: € 226,- hoger saldo

Het gebruik van Proterra Maize levert € 226,- meer saldo op dan nazaai met bijvoorbeeld rogge. Door gelijktijdige inzaai met de mais, wordt bespaard op een stoppelbewerking en een extra inzaaimoment na de maisoogst. De extra opbrengsten bestaan uit meer vastgelegde stikstof en extra organische stof die de bodem en het volggewas ten goede komen.

Getest door Wageningen University & Research

Wageningen University & Research heeft op de proeflocatie in Vredepeel in 2017 verschillende groenbemesters als onderzaai in mais getest. Proterra Maize was de enige groenbemester die deze test goed doorstond. Ondanks het extreme weer en een bespuiting met Laudis, Akris en Kart ontwikkelde zowel de groenbemester als het maisgewas zich uitstekend. Dit is vooral te danken aan de sterke ondergrondse ontwikkeling van Proterra Maize. Door de goede resultaten heeft Wageningen University & Research in 2018 voor het project Stikstof Strikken gekozen voor Proterra Maize. Het doel van dit project is onderzoek naar vanggewassen in de  maisteelt om te voldoen aan de Europese richtlijn voor grondwater.

 

Bespuiten is noodzakelijk

Proterra Maize is samengesteld uit grassoorten die goed onder dekvrucht ontwikkelen. Om zeker te zijn dat de Proterra Maize de mais niet beconcurreert, is een bespuiting noodzakelijk. Praktijkonderzoek toont aan dat een bespuiting met de herbicidemixen Laudis en Aukris de Proterra Maize voldoende remt, zonder de ontwikkeling van de maisplanten te hinderen. Indien niet alle onkruiden op het perceel bestreden worden met deze twee middelen, dan is de herbicidemix Kart een goede aanvulling. Op percelen die besmet zijn met groene naaldaar en glad vingergras, werken deze herbicidemixen onvoldoende. Deze percelen zijn niet geschikt voor de teelt van Proterra Maize.

 

Gelijktijdig inzaaien met mais

Grasgroenbemester Proterra Maize kan gezaaid worden gelijktijdig met mais of maximaal een week voor de inzaai van mais tot vier dagen erna. Indien u Proterra Maize later zaait dan mais, wees dan voorzichtig met de kiemende maisplantjes. De zaaizaadhoeveelheid is 15 kg/ha.

Teelthandleiding Proterra Maize

Barenbrug heeft een teelthandleiding voor Proterra Maize beschikbaar. U kunt deze hier downloaden.

Advies en aankoop van graszaadmengsels

Voor advies en aankoop van graszaadmengsels kunt u terecht bij de Barenbrugdealers. 

terug