Proterra Cereals

Proterra Cereals levert meer organische stof in de bodem

 Door de strengere mest- en beregeningsregels zal de gewasopbrengst in de toekomst sterk afnemen, zelfs tot zo’n 30%, met name op zandgrond en in iets mindere mate op löss- en kleigrond. Aanpassingen in het bouwplan, de grondbewerking en bemesting kunnen deze lagere opbrengsten beperken. 


Eén procent hoger organische stofgehalte levert u €155,- extra per ha op, door betere stikstoflevering (+€25,-), extra vochtleverend vermogen aan de plant (+ €80.-) en een hogere opbrengst (+ €50,-). Deze gegevens komen uit een onderzoek van Animal Sciences Group (voormalig PV) en het Nutriënten Management Instituut (NMI).

 

Proterra Cereals verhoogt het organische stofgehalte door middel van wortelgroei en bovengrondse groei van de plant. In vergelijking tot Italiaans en Engels raaigras, geeft Proterra Cereals rietzwenkgras een erg zwaar en diepgroeiend wortelstelsel. Hierdoor verbetert de structuur van de grond.

 

Proterra Cereals onder wintertarwe

Proterra Cereals meezaaien in één werkgang met wintertarwe levert een duidelijke kosten- besparing op. De slagingskans van deze methode is zeer hoog. Proterra Cereals is een minder agressieve groeier dan Italiaans- of Engels raaigras. Het heeft vóór de winter geen forse ontwikkeling. Bovendien is Proterra Cereals ongevoelig voor vernalisatie waardoor er geen zaadstengels worden gevormd, zeker wanneer vanaf eind september wordt ingezaaid. Dit is een zeer belangrijke en unieke eigenschap van Proterra Cereals! Zijn er grasachtige onkruiden aanwezig, dan moeten deze eerst bestreden worden. Na een wachttijd van vijf tot zes weken kan alsnog Proterra Cereals gezaaid worden. In het voorjaar zijn de Proterra Cereals-planten voldoende ontwikkeld en zijn de planten ongevoelig voor het bestrijdingsmiddel Puma, waardoor duist prima bestreden kan worden.

 

Extra stikstofgebruiksnorm van 60 - 65 kg!
Voor een groenbemester als Proterra Cereals geldt een extra stikstofgebruiksnorm van 65 kg op klei en 60 kg op zand-, löss- en veengrond voor 2007. (Voor 2008 en 2009 is dat 60 kg op kleigrond en 0 kg op zand-, löss en veengrond). De groenbemester moet dan ingezaaid zijn voor 1 september en blijven liggen tot na 1 december. Met Proterra Cereals creëert een teler dus extra plaatsingsruimte voor stikstof en voldoet hij aan de gestelde eisen. Het ontvangen van dierlijke mest door de nieuwe gebruiksnormen is voor akkerbouwers erg aantrekkelijk en levert financieel voordeel op.

 

Bijkomende voordelen van Proterra Cereals
De geselecteerde rietzwenkgrassen in Proterra Cereals voldoen aan de volgende eisen:

  • Zeer laat bloeiend, waardoor mineralen opgenomen worden gedurende een langere periode, wat ten goede komt aan het volggewas.
  • Bovendien zijn deze laat bloeiende rassen bij onderzaai ongevoelig voor vernalisatie waardoor zaadstengelvorming voorkomen wordt.

Hoge ziekteresistentie

Een hoge ziekteresistentie is belangrijk omdat uitsluitend onder dekvrucht wordt gezaaid. Hierdoor krijgen de grasplanten aanzienlijk minder licht en is de luchtvochtigheid hoger waardoor de ziektedruk toeneemt. Door het gebruik van rietzwenkrassen met een hoge ziekteresistentie groeit het gewas goed door na de oogst van de wintertarwe. Daarnaast is Proterra Cereals vrij van kweek en duist waardoor de grond niet besmet wordt met ongewenste onkruiden.

 

Bodemverbeteraar
Proterra Cereals kan gezaaid worden onder dekvrucht middels twee verschillende methoden:

  • Samen met wintertarwe in begin oktober - begin december, 15 tot 20 kg Proterra Creals.
  • Over de vorst in december - begin maart, 15 tot 20 kg Proterra Cereals.
Specificaties
zaaidichtheid/ha inzaai
15-20kg
Stikstofgift per ha
50 kg
Zaaitijdstip onder dekvrucht
Okt-febr
Organische stofproductie
Doorworteling bouwvoor
Beginontwikkeling / grondbedekking
Aaltjesresistentie
Geschikt voor late inzaai
Tolerantie tegen vorst
Gras-groenbemesters

Een hoog organischstofgehalte en een goede structuur van de bodem zijn onmisbaar voor een gewas. Barenbrug heeft hiervoor een serie grasgroenbemesters ontwikkeld die een sterke structuurverbetering geven van de bouwvoor en een hoger organische stofgehalte.

Een hoog organischstofgehalte en een goede structuur van de bodem zijn onmisbaar voor een gewas. Barenbrug heeft hiervoor een serie grasgroenbemesters ontwikkeld die een sterke structuurverbetering geven van de bouwvoor en een hoger organische stofgehalte.

Een hoog organischstofgehalte en een goede structuur van de bodem zijn onmisbaar voor een gewas. Barenbrug heeft hiervoor een serie grasgroenbemesters ontwikkeld die een sterke structuurverbetering geven van de bouwvoor en een hoger organische stofgehalte.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop
Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord