Tot wanneer kan ik zaaien in het najaar?

Het zaaien in het najaar wordt bepaald door de grassen die in het mengsel zitten. Italiaans raaigras (in Green Spirit bijvoorbeeld) kan heel lang gezaaid worden. Het kan gezaaid worden tot half november. Klaver (de zijscheuten) moet echter goed ontwikkeld zijn voordat het de winter in gaat. Dat heeft tijd nodig. Het kan daarom tot half september gezaaid worden. Het wintervast worden van grassen bepaalt uiteindelijk de zaaitijd. Zie voor het gewenste zaaitijdstip de productinformatie van het betreffende mengsel. 

 

Terug naar vragen.

Wat is de ideale stoppelhoogte?

Gras moet na het maaien snel kunnen hergroeien. Als u een te zware snede maait, is het ondergras dat overblijft vaak geel. Dat betekent dat de hergroei moeilijker op gang komt. Een gevolg kan zijn dat onkruiden meer kans hebben zich te vestigen. Ook te diep maaien heeft een trage hergroei tot gevolg. Bij maaien moet u dus letten op stoppelhoogte (5 tot 6 cm) en snedezwaarte.

 

Terug naar vragen.

Hoeveel moet ik zaaien van een bepaald mengsel?

Hoeveel u moet zaaien is afhankelijk van het mengsel en de omstandigheden. Als het perceel er mooi bij ligt kunt u de ondergrens aanhouden. Als u later in het jaar wilt zaaien en als de zaaiomstandigheden slechter zijn, is het verstandig de bovengrens aan te houden. Zie voor de benodigde zaaihoeveelheid de productinformatie van het betreffende mengsel.

 

Terug naar vragen.

Wanneer kan ik in het voorjaar zaaien?

In principe kunt u in het voorjaar zaaien als het perceel het toelaat. Dat wil zeggen dat het perceel goed te berijden moet zijn. Het moet niet te nat zijn, maar zeker ook niet te droog, want het zaad heeft vocht nodig om te kiemen. Verder moet het perceel vrij zijn van onkruiden. Vroeg in het voorjaar zaaien heeft wel hoge prioriteit. Hoe langer u wacht, hoe later de eerste snee gemaaid kan worden.

 

Terug naar vragen.

Waarom moet ik timothee zaaien?

Timothee heeft een aantal positieve eigenschappen. Zo is het zeer wintervast als het ver voor de winter gezaaid wordt. Verder heeft het een zeer snelle voorjaarsontwikkeling, met een vroege opbrengst als gevolg. Daarnaast is timothee niet gevoelig voor kroonroest. In het najaar houdt een perceel met timothee daarom zijn smakelijkheid. Timothee wordt bovendien het gehele jaar door als zeer smakelijk ervaren.

 

Terug naar vragen.

Wat zijn de voordelen van klaver in een graslandmengsel?

Klaver is een vlinderbloemige. Dat wil zeggen dat het stikstof uit de lucht bindt in de wortelknolletjes. Deze stikstof komt weer vrij, ten goede van het gras. Door klaver in een graslandmengsel op te nemen, kunt u de stikstofgift verminderen. Dat is in verband met Minas zeer aantrekkelijk. Ondanks de lagere stikstofgift behoudt u wel een goede opbrengst.

Bovendien blijft klaver stikstof afgeven, zodat het grasland groeizaam blijft. Daardoor heeft roest geen kans en blijft het gras smakelijker. Klaver heeft verder als voordeel dat de koeien er meer van opnemen. Uit proeven is naar voren gekomen dat koeien 1 kg meer melk geven op grasklaver-rantsoenen in vergelijking met alleen gras. Kortom met klaver kunt u de Minas-normen makkelijker halen en krijgt u het hele jaar door een smakelijke weide.

 

Terug naar vragen.

Wat is het belang van standvastigheid?

Op de Aanbevelende Rassenlijst staan alleen rassen die voor standvastigheid tussen de 7,5 en 8,5 scoren. Een klein onderscheid op papier. In het veld is dit echter een aanzienlijk verschil, dat met name in het voorjaar zeer goed te zien is. Bij een lage standvastigheid is de zode opener en de onkruiddruk hoger.


In de toekomst gaat de stikstofgift omlaag. Op het moment dat gras minder stikstof krijgt, moet het meer op eigen kracht groeien. Het groeit daardoor trager, waardoor onkruid meer kans krijgt zich te vestigen. Onkruid wordt in de toekomst moeilijker te bestrijden, omdat er steeds meer bestrijdingsmiddelen van de lijst gehaald worden. Percelen met een goede standvastigheid onderdrukken onkruid beter.Bovendien gaat een goede standvastigheid gecombineerd met een stevige bodem.

 

Terug naar vragen.

Wat is het verschil tussen doorzaaien en herinzaaien?

Doorzaaien wordt veel gedaan in het voorjaar, op percelen waarvan niet zeker is of ze wel genoeg gaan opbrengen. Dit kan op vele manieren. Het voordeel is natuurlijk dat er nieuw gras in het perceel bij komt. Nieuw gras brengt altijd meer op dan oud grasland. Bovendien brengt het meer KVEM op. Een ander voordeel van doorzaaien is dat het in vergelijking met herinzaaien veel goedkoper is.

Doodspuiten, frezen, ploegen en egaliseren wordt immers niet gedaan. Aangezien bij doorzaaien meer concurrentie van de bestaande grasmat te verwachten is, is het wel aan te bevelen graszaadmengsels te nemen die bestaan uit Italiaans dan wel Engels raaigras. Goede doorzaaimengsels zijn: BG 3 Superplus en GreenSpirit•Doorzaai.

 

Terug naar vragen.

Moet ik bekalken als ik klaver wil zaaien?

Klaver reageert zeer sterk op de zuur graad van de grond. Als het te zuur is, komt klaver niet goed tot ontwikkeling, waardoor het al snel het onderspit delft. Neem voordat het perceel geploegd wordt daarom een grondmonster. U kunt dan precies zien hoeveel kalk het perceel nodig heeft om de ideale pH te halen. Voor zandgrond is dat 5.2 tot 5.5; voor kleigrond 6 tot 6.5.

 

Terug naar vragen.

Wat is het verschil tussen tetraploïde en diploïde grassen?

Celkernen van planten bevatten chromosomen, de dragers van de erfelijke eigenschappen. Deze chromosomen komen normaal in tweevoud in de cellen voor. We noemen dat diploïd (di = twee). Door de veredeling zijn er grasrassen gekweekt waarbij de chromosomen in viervoud voorkomen. Dit zijn tetraploïde grassen (tetra=vier).

Tetraploïde grassen hebben over het algemeen een hogere opbrengst, een hollere zode, zijn minder gevoelig voor kroonroest en daardoor smakelijker. Diploïde grassen geven een dichtere zode, hebben een hoger droge stof percentage en zijn standvastiger dan tetraploïde rassen.

Om beide eigenschappen te kunnen benutten bevatten graszaadmengsel vaak zowel tetraploïde als diploïde Engels raaigrassoorten.

 

Terug naar vragen.

terug