Intermezzo

Veel biomassa, vrij van kweek en duist

 • Inzaai onder dekvrucht
 • Inzaai na hoofdgewas

Intermezzo is het nieuwe graszaadmengsel samengesteld uit tetraploïde Italiaans raaigrassen voor groenbemesting, in te zaaien voornamelijk in de stoppel. Intermezzo wordt geleverd in de hoogste zaadkwaliteitsklasse, vrij van kweek en duist in groot onderzoek, om te voorkomen dat de grond besmet wordt met ongewenste onkruiden.

 

Organische stof in de grond
Door de strengere mest- en beregeningsregels zal de opbrengst met name op zandgrond (en in mindere mate op löss- en kleigrond) met eenderde terug lopen. Aanpassingen in o.a. bouwplan zullen de lagere opbrengsten moeten beperken. Ook aanpassingen in grondbewerking en bemesting kunnen de lagere opbrengsten compenseren. Eén procent organische stof meer, levert 130 tot 170 euro per ha op. Ten eerste door meer stikstoflevering (25 euro), aan de planten een groter vochtleverend vermogen (80 euro) en een hogere opbrengst (50 euro). Deze gegevens komen uit een onderzoek van Animal Sciences Group (voormalig PV) en NMI.

 

Groenbemesters
Met name op bouwland percelen loopt het organische stof gehalte hard terug. Een aanpassing in het bouwplan is het gebruik van groenbemesters. Door na de oogst van het hoofdgewas een groenbemester te zaaien kunnen de mineralen die in de grond zitten worden opgenomen. Door de groenbemester onder te ploegen wordt de grond rijker aan organische stof.

 

Kenmerken
De rassen Italiaans raaigras die gebruikt worden in Intermezzo hebben de volgende kenmerken:

 • Zeer snelle beginontwikkeling, waardoor de grond snel bedekt is en mineralen in de grond snel gebonden worden. Hierdoor ontstaat een hogere mineralenbenutting.
 • Relatief laat doorschietend waardoor binding van de mineralen langer blijft doorgaan. Dit wordt weer doorgeven aan het opvolgend hoofdgewas.
 • Hoge drogestof-opbrengst en daardoor een goede organische stof productie. Intermezzo is zodoende een echte grondverbeteraar.
 • Vrij van kweek en duist, waardoor de grond niet besmet wordt door deze ongewenste onkruiden.

 

Intermezzo onder maïs
Met name op percelen waarop ieder jaar maïs geteelt wordt staat het organische stof gehalte in de bodem onder druk. Op dit soort percelen is aanpassing van het bouwplan zeer belangrijk. Eén van die maatregelen kan zijn een groenbemester te zaaien na de oogst. Aangezien maïs wel eens laat geoogst wordt (voorbeelden zijn 2000 en 2001) is het niet elk jaar mogelijk een groenbemester te zaaien. Intermezzo kan echter ook gezaaid worden op het moment dat de maïs ongeveer 40 cm hoog is. Dit kan gedaan worden samen met de laatste schoffelbewerking, door een zaaibak op de triltandschoffel te plaatsen.

 

Voordelen Intermezzo
Het telen van Intermezzo onder maïs is niet eenvoudig maar wel goed mogelijk. Het biedt zelfs een aantal grote voordelen namelijk:

 • Als maïs afrijpt neemt het geen stikstof en fosfaat meer op. Op dat momentneemt Intermezzo het wel op. Hogere benutting van stikstof en fosfaat is het gevolg.
 • De hoge opname van stikstof en fosfaat komt weer ten goede aan het volggewas. Daardoor is een besparing op de bemesting heel goed mogelijk.
 • Minder kg zaaizaad nodig dan zaaien na de oogst (15 tot 20 kg Intermezzo per ha) Na de oogst is het gelijk grasland, wat voordelen biedt voor Minas en aanvoernormen.
 • Betere draagkracht door gras onder de maïs.
 • Na de oogst staat binnen korte tijd een snee gras op.
 • Gras is een goede onkruidonderdrukker.
 • Het verbetert de structuur van de grond tijdens het groeiseizoen.

 

Niet elk gras is geschikt voor onderzaai. In augustus en september krijgt het ondergewas namelijk weinig licht. Daardoor dient het gewas zeer ziektebestendig te zijn. De rassen in Intermezzo zijn om die reden uitermate geschikt voor onderzaai in maïs.

 

Inzaaien
Dankzij de snelle beginontwikkeling is Intermezzo bij uitstek geschikt voor inzaai in de stoppel.

 

 

zaaihoeveelheid per ha

inzaai periode

In de stoppel

30 tot 40 kg

half juni tot half november

Onder dekvrucht

20 tot 30 kg

maart tot eind april

Afrijpend graan

30 kg

 juli

Onder maïs

15 tot 20 kg

maïs ± 40 cm hoog

Samenstelling
Soort
100%
Italiaans raaigras (2 variëteiten)
Specificaties
zaaidichtheid/ha inzaai
25-40 kg
Stikstofgift per ha
50 kg
Zaaitijdstip in stoppel
Tot 15 oktober
Zaaitijdstip onder dekvrucht
Maart/april
Verpakking
25 kg
Organische stofproductie
Aaltjesresistentie
Doorworteling bouwvoor
Geschikt voor late inzaai
Beginontwikkeling / grondbedekking
Tolerantie tegen vorst
Hoe beoordeelt u dit product.
Uw naam
E-mailadres
Opmerkingen
Vul hier niets in a.u.b.
Groenbemesters mais

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Klik hier voor het
antwoord op de
veelgestelde vragen
Vraag & antwoord
Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop